MATERIÁLOVÉ TOKY

Materiálový tok predstavuje organizovaný pohyb materiálu (surovín, rozpracovanej výroby, hotových výrobkov a odpadu) od jeho vstupu až po výstup z podniku. Je tvorený tak pasívnymi (materiál, suroviny,...) ako aj aktívnymi (skladovacie, manipulačné a dopravné operácie) prvkami. Riešenie problematiky a synchronizácie materiálových tokov vo výrobe a logistike podporuje rast konkurencieschopnosti podniku. Preto optimálne rozmiestnenie ich prvkov a vzťahov významným spôsobom ovplyvňuje náklady, pružnosť a produktivitu celého systému.

 

Naše služby:

  • Identifikácia a eliminácia úzkych miest vo výrobe a logistike
  • Plánovanie a simulácia nových konceptov (milk-run, kanban, ...)
  • Skracovanie priebežnej doby výroby
  • Identifikácia a eliminácia plytvania vo výrobe a logistike
  • Pomoc pri plánovaní a implementácii nových projektov do výroby
  • Simulačné overenie budúcich projektov
  • Simulácia PUSH a PULL systémov výroby
  • Simulácia JIT konceptov vo výrobe
  • Mapovanie toku hodnôt (VSM)
  • Synchronizácia s externými logistickými reťazcami