EAWS (European Assembly Work Sheet) predstavuje metódu rýchleho screeningu pre vyhodnotenie ergonomického rizika a biomechanického preťaženia v dôsledku opakujúcej sa činnosti. Je možné ju aplikovať vo výrobnej a plánovacej fáze ale vzhľadom na svoju komplexnosť môže byť použitá aj vo všetkých etapách vzniku produktu. Metóda EAWS zohľadňuje jednotlivé druhy fyzickej záťaže a umožňuje jej hodnotenie v nasledovných základných oblastiach:

 • Zaťaženie celého tela
  • Držanie tela
  • Akčné sily
  • Manipulácia s bremenami
  • Extra body (napr. práca na pohybujúcom sa objekte, spätné rázy, vibrácie)
 • Zaťaženie horných končatín

 

EAWS systém hodnotenia záťaže

EAWS systém hodnotenia záťaže

 

Napriek tomu, že sa EAWS označuje ako nástroj prvej úrovne First-Level-Tool, v jednotlivých parciálnych oblastiach prekračuje stupňom detailnosti nástroje druhej úrovne Second-Level-Tool resp. je im minimálne rovnocenným konkurentom.

 

Ergonomické normy

Ergonomické normy

 

EAWS môže byť použitá pre rôzne účely v závislosti od obsahu a režimu výpočtu:

1. Rýchla analýza rizika pre konkrétneho zamestnanca

 • pre rýchle vyhodnotenie rizík s ohľadom na pozorovaného zamestnanca, ktorý realizuje danú činnosť
 • metóda "papier a ceruzka" = analýza EAWS: 4 x A4 listy analýzy  s možnosťou interpolácie
 • analýza sa vzťahuje na pozorovanú činnosť (rozdiel medzi plánom a skutočnosťou)
 • rizikové faktory (sily, trvania, frekvencie) zistí analyzujúci zamestnanec alebo ich odhadne

2. Rýchla analýza rizika v rámci návrhu pracoviska

 • pre podrobné ergonomické hodnotenie rizík s ohľadom na priemerného zamestnanca, ktorý realizuje štandardnú činnosť (MTM)
 • činnosť a pracovný postup sú analyzované pomocou MTM
 • možnosť použitia v prípade zlepšovateľských procesov

Bodové hodnotenie v rámci metodiky EAWS:

Pri bodovom hodnotení sa vychádza z pojmov biomechanika a fyziológia. K biomechanike možno zaradiť meranie síl, modelovanie metód pre hodnotenie síl, výpočet záťaže na chrbticu ale aj modelovanie a optimalizácia ľudských pohybov. Fyziológia zasa popisuje v kontexte ergonómie spoluprácu jednotlivých organických systémov ako zaťaženie svalov, obehového systému a srdca.

Cieľom biomechaniky a fyziológie je zabrániť preťažovaniu ľudského tela a zároveň zabezpečiť znesiteľnosť v zmysle práce bez negatívnych vplyvov. Národné a medzinárodné metódy hodnotenia telesnej práce sa vzťahujú typicky na biomechanické a fyziologické kritéria hodnotenia.

V rámci metódy EAWS sa určuje tzv. Index biomechanickej záťaže R:

R = I (Intenzita záťaže) x D (trvanie záťaže)

 

Výpočet zaťaženia v EAWS

Výpočet zaťaženia v EAWS

 

PRÍNOSY EAWS:

 • použiteľnosť v kusovej, sériovej a hromadnej výrobe,
 • použiteľnosť nie len vo výrobnej fáze, ale aj vo fáze plánovania produktu/procesu,
 • metodický a objektívny prístup k meraniu ergonomického rizika na pracovisku,
 • systematické prepojenie s metódou MTM,
 • analyzuje rizikové faktory, ktoré môžu viesť k preťaženiu alebo chorobe z povolania,
 • poskytuje podporu pre možnú prestavbu a optimalizáciu pracoviska,
 • vytvára potenciál na zvýšenie produktivity na pracovisku.