Ergonomická metóda OWAS (Ovako Working posture Analysis System) vznikla v polovici roku 1970. Za vývoj bola zodpovedná spoločnosť Ovako Oy v spolupráci s Fínskym inštitútom pre zdravie.

V metóde OWAS je držanie tela založené na klasifikačnom systéme pozostávajúceho z týchto častí:

  • trup,
  • ruky,
  • dolná časť tela,
  • záťaž.
Kódovací systém OWAS

Kódovací systém OWAS

Používateľ zaznamenáva sekvenciu okamžitých pozorovaní v týchto 4 oblastiach a získané hodnoty porovnáva s referenčnými. Takýmto sledovaním je možné rozoznať až 252 rôznych pozícií v dôsledku kombinácií polôh tela.

Ako sa postupuje pri aplikácii metódy OWAS ?

  1. Rozhodnutie o nutnosti sekvencovania pozorovanej operácie
  2. Nastavenie celkového času pozorovania
  3. Určenie dĺžky časových intervalov, do ktorých je nutné rozdeliť pozorovanie
  4. Určenie polôh v jednotlivých sekvenciách pozorovania
  5. Analýza pozorovaných polôh systémom kódov
  6. Výpočet rizikových kategórií pre každý „kód polohy“ s cieľom identifikácie kritických úsekov
  7. Výpočet % alebo relatívnej početnosti pre opakovania jednotlivých polôh ramien, nôh a chrbta
  8. Určenie rizikových kategórií na základe relatívnej početnosti každej operácie
  9. Určenie nápravných opatrení pre každú rizikovú oblasť
  10. Vyhodnotenie implementácie zlepšení