REALIZÁCIA PROJEKTOV

V súčasnosti sa v podnikoch zavádzajú trendy štíhlej výroby, kedy sa každá oblasť, či už administratívna, výrobná alebo logistická snaží o maximalizáciu svojho potenciálu prostredníctvom čo najnižšieho počtu personálu. Tento princíp v skratke znamená, že sa kumulujú pracovné operácie v snahe čo najefektívnejšie využiť disponibilný čas.

Často sa z tohto dôvodu nemajú zamestnanci možnosť detailnejšie venovať aktuálnym projektom, nakoľko riešia každodennú operatívu a „hasenie požiarov“.

Spoločnosť APOS Consulting ponúka v tejto oblasti realizáciu projektov formou:

 • interdisciplinárneho tímu zloženého z interných zamestnancov a našich konzultantov (taktické a strategické projekty)
 • dodávky služby na kľúč (operatívne projekty)
Komplexnosť riešenia

Komplexnosť riešenia

Náš tím tvoria kvalifikovaní procesní a simulační inžinieri s dlhoročnými skúsenosťami v analýzach, plánovaní, optimalizácii a simulácii výroby a logistiky.

Ťažiskovými témami sú najmä:

 • implementácia princípov štíhlej výroby,
 • zvyšovanie produktivity,
 • ergonomické analýzy,
 • dynamická simulácia procesov,

ktoré realizujeme v týchto oblastiach:

Ako pracujeme?

Štruktúru každého projektu rozdeľujeme do 3 nasledovných fáz:

Projektové fázy

Projektové fázy

 

 1. INICIALIZAČNÁ FÁZA = správne pochopenie cieľa a požiadaviek zákazníka
  • First TOUCH - úvodné stretnutie so zákazníkom
  • Vstupný audit u zákazníka – detailnejšie pochopenie procesov a cieľov
  • Vytvorenie cenovej ponuky
  • Rozdelenie kompetencií a zodpovedností do ďalších fáz projektu
  • Vytvorenie časového harmonogramu a akčného plánu
 1. ANALYTICKÁ FÁZA = detailný zber a analýza dát
  • Zber dát
  • Úprava a vyhodnotenie dát
  • Workshopy – diskusie, brainstormingy
 1. SYNTETICKÁ FÁZA = spracovanie analyzovaných dát do požadovaných výstupov
  • Návrh variantov riešenia
  • Verifikácia variantov (využitím simulácie)
  • Workshopy
  • Finálna prezentácia a odovzdanie projektovej dokumentácie