VIZUÁLNY MANAŽMENT

Vizuálny manažment možno považovať ako vrchol úsilia podniku o sprostredkovanie informácií v mieste ich potreby. V neposlednej rade ide o snahu dodržiavať "lean" zlepšenia  jednoduchou, pochopiteľnou a stálou vizualizáciou po ich samotnej implementácii.

Podstatnú časť tohto prístupu tvorí vizuálne pracovisko, nakoľko sa jedná o miesto tvorby pridanej hodnoty. Využívaním  princípov vizuálneho manažmentu na pracoviskách možno dosiahnuť  prostredie, ktoré sa dokáže samostatne:

 • regulovať
 • organizovať
 • sprostredkovávať informácie

Z pohľadu podniku a jeho samotných zamestnancov sa takýmto spôsobom zvyšuje:

 • bezpečnosť
 • poriadok
 • kvalita výrobkov
 • neverbálna komunikácia
 • povedomie „kto sme a čo robíme“
 • motivácia
 • dodržiavanie štandardov
 • pravdepodobnosť včasného odhalenia problémov
 • úroveň rovnakej interpretácie informácií
 • možnosť neustále zlepšovania.

Jednoduchou kontrolou správneho zavedenia vizuálneho manažmentu je orientácia nezainteresovaných ľudí na danom pracovisku, kedy by mali byť schopní odpovedať na otázky:

 • kto?
 • čo?
 • kde?
 • kedy?
 • prečo?
 • ako?

v rámci 5 minút.

Základné kroky  vizuálneho manažmentu:
 

Vizualny-manazment_2

Základné kroky vizuálneho manažmentu

 

1. krok - Organizácia pracoviska

Táto fáza je reprezentovaná aplikovaním všetkých 5 krokov metódy 5S. Vychádzame z princípu bottom –> up, teda zo systému pracovisko –> celý podnik. Až po úspešnom implementovaní a dodržiavaní tohto kroku možno prejsť do ďalšej fázy.

2. krok - Vizualizácia pomocou zariadení

V tomto kroku sa snažíme všetky podstatné informácie ako indikátory nebezpečenstva, zvýšenej opatrnosti, limity, obmedzenia a vytýčenia plôch vizualizovať pomocou zobrazovacej techniky ako monitor, TV, displej alebo rôznymi výraznými identifikátormi ako pásky, zábradlia, tabule. Ide o sprostredkovanie ľahko identifikovateľných upozornení nielen pre interných zamestnancov ale aj externých ľudí.

3. krok - Vizualizácia metrík

V rámci tohto kroku sa uplatňuje princíp rozhodovania a manažovania procesov na základe meraní a zozbieraných dát, ktoré sú zamestnancom okamžite k dispozícii. Takisto slúžia aj na spätné vyhodnocovanie progresu a vytýčenie nových cieľov prípadne nápravných opatrení.

Čo všetko možno merať:

 • prestoje
 • beh stroja
 • časy pretypovaní
 • nepodarkovosť
 • úrazovosť
 • kvalitu dodávok
 • schopnosti procesu
 • PPM
 • ...

4. krok - Vizuálny manažment

V tomto kroku sa snažíme všetky predošlé fázy pretaviť a zakotviť do firemnej kultúry a zdôrazniť dôležitosť dodržiavania štandardov. Cieľom je objasniť čo najjednoduchšie ideu „ prečo robíme veci tak ako robíme“.  Keďže ide o jeden zo základných pilierov firemnej kultúry, musí byť platný pre všetky články podniku bez výnimky.

Úspešnosť tohto kroku znamená:

 • správne pochopenie čo je a čo nie je normálne
 • zdôrazniť a rozlíšiť čo je plytvanie a abnormality
 • neustále hľadať možnosti zlepšovania sa
 • zjednodušovať ľudom prácu
 • zapojenie každého do vizuálneho manažmentu

 
Benefity vizuálneho manažmentu:
 

Benefity vizuálneho manažmentu

 

Vizuálny manažment v praxi:

Vizuálny manažment v praxi