MTM

História MTM (Methods Time Measurement) sa datuje do prvej polovice 20. storočia, kedy vznikla požiadavka na vytvorenie uceleného systému analyzovania a vyhodnocovania ľudskej práce, ktorý musel spĺňať nasledovné znaky:

  • použiteľnosť v každom hospodárskom odvetví,
  • všeobecná zrozumiteľnosť a naučiteľnosť bez špecifických predošlých znalostí,
  • časová nenáročnosť,
  • medzinárodná platnosť.

Aby bolo možné vytvoriť takýto komplexný systém, bolo nafilmované veľké množstvo pracovných operácií, z ktorých boli odvodené skutočné časy trvania jednotlivých pohybov a pohybových sekvencií. Tieto časy tvoria základ dátového systému MTM.

 

MTM uvod

Tvorba štandardov MTM

 

Systém MTM sa tak stal celosvetovo najrozšírenejšou metódou merania ľudskej práce pomocou vopred určených časov. Podstatou je rozklad akejkoľvek manuálnej operácie na základné pohyby a priradenie časovej normy každému pohybu podľa podmienok za akých sa vykonáva. Táto norma sa pritom vzťahuje na normovaný výkon, ktorý je definovaný ako:

„... výkon stredne zručného, zaučeného pracovníka, ktorý tento výkon môže realizovať dlhodobo bez nadmernej únavy.“

Vnútri konkrétneho výrobného systému môže MTM vykonávať funkciu spoločného jazyka pre vytváranie štandardov, môže byť základom pre meranie, analýzu, porovnávanie a zmenu na všetkých úrovniach tohto systému.

Metódu je možné aplikovať v každom priemyselnom odvetví a podľa typu výroby rozlišujeme tieto základné subsystémy MTM:

 

Systém metód MTM

Systém metód MTM

 

MTM má veľký význam v spojení s nástrojmi LEAN pri identifikácii a eliminácii plytvania tak v plánovacej, ako aj v realizačnej fáze. Kombináciou týchto nástrojov je možné dosiahnuť plánovanú produktivitu v podstatne kratšom čase. Tiež po SOP (Start Of Production) dochádza pomocou MTM k výraznému nárastu produktivity, keďže tento systém pomáha užívateľovi presne analyzovať potenciály a následne ich aj realizovať.

PRÍNOSY MTM

  • použiteľnosť v logistike, kusovej, sériovej a hromadnej výrobe,
  • metodický a objektívny prístup k meraniu práce,
  • racionalizuje a štandardizuje pracovnú činnosť,
  • analyzuje pracovnú činnosť z hľadiska pridanej hodnoty a zároveň odhaľuje plytvanie v procese,
  • možnosť merania spotreby práce pri plánovaných (zatiaľ neexistujúcich) procesoch,
  • časové hodnoty a štandardy MTM sú medzinárodné platné.