ERGONÓMIA

Pojem ergonómia je odvodený zo starogréckych slov „ergo“ (práca, dielo) a „nomos“ (pravidlo, norma).

Všeobecná teória definuje ergonómiu ako vedeckú disciplínu, ktorá sa zaoberá interakciou medzi človekom a ostatnými prvkami systému, pričom využíva všetky dostupné prostriedky a metódy k dosiahnutiu optimálnej pohody človeka pri práci s ohľadom na požadovaný výkon.

Spoločnosť APOS Consulting dokáže zabezpečiť komplexný súbor metód na analýzu a vyhodnotenie pracovnej činnosti z pohľadu pracovníka (operátora):

A) Analýza pracovného priestoru:

 • analýza zorného priestoru,
 • analýza manipulačného priestoru,
 • detekcia kolízií.

B) Fyziologické analýzy:

 • analýza spotreby metabolickej energie,
 • analýza únavy,
 • analýza monotónie.

C) Silové analýzy:

D) Analýza pracovných polôh:

E) Analýza rizík:

Ergonómia pozostáva z mnohých parciálnych oblastí, nakoľko jednou z jej charakteristík je aj interdisciplinárnosť, čiže využíva poznatky iných vied, ktoré možno rozdeliť do 3 základných skupín:

1. Technický návrh práce:

Táto oblasť sa zaoberá anatómiou, antropometriou, fyziológiou a biomechanikou človeka v súvislosti s fyzickou činnosťou. Medzi základné témy patria:

 • držanie tela,
 • manipulácia s bremenami / nákladom,
 • opakované pohyby,
 • problémy pohybového aparátu,
 • návrh pracoviska,
 • ochrana zdravia pri práci,
 • osvetlenie, klimatizácia, hluk.

2. Psychologický návrh práce:

Psychologický návrh práce sa zaoberá mentálnymi procesmi ako vnímanie, rozpoznávanie, pamäť, myslenie ako aj interakciou medzi človekom a produktmi, systémom a okolím. Medzi základné témy patria:

 • psychologická pracovná záťaž,
 • rozhodovanie,
 • odborná výkonnosť,
 • interakcia človek-PC,
 • spoľahlivosť,
 • pracovný stres,
 • kultúrne rozdiely,
 • správanie,
 • motivácia.

3. Organizačný návrh práce:

Hlavným bodom záujmu je optimalizácia technických systémov vrátane organizačných štruktúr, stratégií a procesov. Medzi základné témy patria:

 • komunikácia,
 • manažment zdrojov,
 • pracovné plánovanie,
 • pracovné časové režimy,
 • tímová spolupráca,
 • firemná kultúra.

Medzi základné úlohy ergonómie možno zaradiť 2 kľúčové aktivity:

1. prispôsobiť prácu možnostiam a schopnostiam človeka prostredníctvom:

 • výsledku práce,
 • organizácie práce,
 • pracovného prostredia,
 • pracovných prostriedkov,
 • pracoviska.

2. prispôsobiť človeka na danú prácu pomocou:

 • výberu vhodných osôb s požadovanými schopnosťami,
 • vzdelávania,
 • tréningov.

Ako hodnotiť úroveň ergonómie ?

Nevyhnutným predpokladom ako identifikovať stupeň biomechanickej a fyzickej záťaže bolo vyvinutie špecifických ergonomických analýz pre pracovné úlohy. Cieľom týchto metód je analyzovať rizikové faktory, ktoré môžu viesť k preťaženiu alebo chorobám z povolania a navrhnúť opatrenia pre zníženie rizík.

Základným problémom každej ergonomickej metódy je stanoviť väzbu medzi 3 faktormi, ktoré určujú a definujú pracovné úlohy:

 • sila,
 • frekvencia,
 • spôsob uchopenia

a pravdepodobnosť, že z dôvodu aktuálnych pracovných podmienok a typu úlohy sa pracovník dostane do oblasti preťaženia.