MTM 1

Základ dátovej štruktúry MTM tvorí systém MTM-1, ktorý vznikol v dôsledku potreby vedieť objektívne zanalyzovať a naplánovať procesy pomocou všeobecne platných štandardov, a to najmä v oblasti hromadnej a veľkosériovej výroby, pre ktorú platí:

 • výroba vo veľmi krátkych cykloch s vysokou mierou opakovateľnosti,
 • výroba jedného alebo malého počtu výrobkov vyrábaných vo veľkom množstve,
 • nízky stupeň variantnosti výrobkov,
 • takmer žiadna potreba na pretypovanie strojov,
 • detailné pracovné postupy,
 • operátor na pracovisku sa nestará o zásobovanie (všetko mu pripraví logistika),
 • vysoký stupeň rutinnej práce.

 

MTM 1

 

Systém MTM-1 predstavuje postup pre modelovanie manuálnych pracovných operácií pomocou najzákladnejších elementárnych pohybov. Odlišuje pritom činnosť ľavej a pravej ruky. Každý základný pohyb má v závislosti na ovplyvňujúcich veličinách a podmienkach priradenú časovú normu podľa tabuliek. Medzi základné pohyby systému MTM-1 patrí:

 • Siahnutie
 • Uchopenie
 • Pustenie
 • Premiestnenie
 • Umiestnenie
 • Tlačenie
 • Oddelenie
 • Otočenie
 • Pohyby chodidiel, nôh a trupu
 • Pohyby tela
 • Zrakové funkcie

Výber vhodného kódu v rámci týchto základných pohybov je potom daný ovplyvňujúcimi veličinami a podmienkami, za akých sa konkrétny pohyb vykonáva (napr. hmotnosť predmetu, tvar a rozmery predmetu, uhol otočenia, presnosť alebo tolerancia umiestnenia, ...).

Systémom MTM-1 je možné opísať a časovo vyhodnotiť akúkoľvek manuálnu činnosť operátora v podmienkach hromadnej a veľkosériovej výroby.