VSM

VSM z anglického "Value stream mapping" predstavuje mapovanie toku hodnoty. Ide o nástroj štíhlej výroby, ktorý slúži ako podklad na identifikáciu plytvaní v materiálovom a informačnom toku. Hlbší význam možno nájsť v organizovanosti a systematickosti implementácie zlepšení, nakoľko podnik nemožno považovať ako systém izolovaných častí ale naopak ako prepojené a navzájom sa ovplyvňujúce články. Chaotickým realizovaním zlepšení bez predošlej analýzy možno ešte viac prehlbovať rozdiely vo výrobe alebo logistike čím vytvárame podmienky pre vznik nekompatibility a nekonzistentnosti materiálového a informačného toku a tým aj samotných plytvaní.

VSM predstavuje flow chart, ktorý pomocou systému symbolov zaznamenáva informačné a materiálové toky od začiatku      (prijatie objednávky) až po koniec výrobného reťazca (expedícia zákazníkovi). Myšlienka tohto konceptu spočíva vo vytvorení optimálneho toku hodnoty pre zákazníka s minimom plytvaní v oblasti:

 • návrhu riešenia,
 • výroby,
 • zákazníckeho servisu.

 

VSM_3

Kroky vo VSM

 

Z pohľadu podniku možno vysvetliť VSM ako „plán hry“ , ktorý definuje stratégiu uspokojenia základných požiadaviek zákazníka a to:

 • dodať v požadovanej kvalite,
 • dodať v správnom čase,
 • dodať na správne miesto,
 • dodať za odpovedajúcu cenu.

Nasledujúci obrázok znázorňuje jednotlivé kroky VSM. Ide o:

 • zakreslenie aktuálneho stavu,
 • návrh opatrení na zlepšenie,
 • zakreslenie budúceho stavu,
 • návrh opatrení na budúce zlepšenie,
 • zakreslenie ďalšieho budúceho stavu,

pričom sa cyklus opakuje nakoľko ide o trvalé zlepšovanie.
 

VSM_4

Systém zlepšení v rámci VSM

 

V rámci VSM sa aplikujú nasledovné základné princípy:

 • špecifikácia hodnoty z pohľadu zákazníka,
 • identifikácia hodnotového toku pre každú produktovú rodinu,
 • implementácia plynulého produktového toku,
 • aplikácia ťahového systému výroby,
 • neustále zlepšovanie smerujúce k dokonalosti.

Smerodajným údajom pri VSM sú väčšinou priebežná doba výroby a index pridanej hodnoty. Priebežná doba výroby predstavuje súčet všetkých časov (výrobných, logistických, administratívnych, skladovacích, plytvaní) od doručenia objednávky až po expedíciu zákazníkovi. Pohybuje sa v rozmedzí niekoľkých dní.

Index pridanej hodnoty (VA index) nám udáva, aký zlomok predstavuje čas z celkovej priebežnej doby, ktorý pridáva výrobku hodnotu. Väčšinou sa jedná o procesy, ktoré menia charakter produktu (tvar, vlastnosti) podľa požiadaviek zákazníka. VA index predstavuje v mnohých prípadoch hodnotu <1%.

Pri kreslení mapy je potrebné dodržiavať základné kroky:

 1. mapa musí byť jednoduchá
 2. mapa sa kreslí vždy len pre 1 produkt
 3. do mapy sa zaznamenáva tak materiálový ( spodná línia ) ako aj informačný tok ( vrchná línia )
 4. kreslí sa ceruzkou na papier
 5. pri kreslení sa využíva katalóg symbolov
 6. mapa obsahuje systém vstupných dát:
  • cyklové časy
  • % nepodarkov
  • časy pretypovaní
  • zmennosť
  • dostupný čas výroby
  • disponibilita strojov
  • počet pracovníkov
  • čas pridávajúci hodnotu
 7. mapa obsahuje systém výstupných dát:
  • priebežná doba výroby
  • index pridanej hodnoty

 

VSM_1

Ikony vo VSM

 

VSM krok za krokom:

 1. výber vhodného manažéra a stanovenie cieľov
 2. voľba tímu
 3. stanovenie procesu pre mapovanie
 4. zber dát a zakreslenie mapy súčasného stavu
 5. identifikácia plytvaní
 6. návrh opatrení na elimináciu plytvaní a zakreslenie mapy budúceho stavu
 7. vytvorenie akčného plánu pre implementáciu zlepšení
 8. vyhodnotenie prínosov

 

VSM_2

Príklad VSM