VSM

VSM z anglického "Value stream mapping" predstavuje mapovanie toku hodnoty. Ide o nástroj štíhlej výroby, ktorý slúži ako podklad na identifikáciu plytvaní v materiálovom a informačnom toku. Hlbší význam možno nájsť v organizovanosti a systematickosti implementácie zlepšení, nakoľko podnik nemožno považovať ako systém izolovaných častí ale naopak ako prepojené a navzájom sa ovplyvňujúce články. Chaotickým realizovaním zlepšení bez predošlej analýzy možno ešte viac prehlbovať rozdiely vo výrobe alebo logistike čím vytvárame podmienky pre vznik nekompatibility a nekonzistentnosti materiálového a informačného toku a tým aj samotných plytvaní.

VSM predstavuje flow chart, ktorý pomocou systému symbolov zaznamenáva informačné a materiálové toky od začiatku      (prijatie objednávky) až po koniec výrobného reťazca (expedícia zákazníkovi). Myšlienka tohto konceptu spočíva vo vytvorení optimálneho toku hodnoty pre zákazníka s minimom plytvaní v oblasti:

  • návrhu riešenia,
  • výroby,
  • zákazníckeho servisu.

 

VSM_3

Kroky vo VSM

 

Z pohľadu podniku možno vysvetliť VSM ako „plán hry“ , ktorý definuje stratégiu uspokojenia základných požiadaviek zákazníka a to:

  • dodať v požadovanej kvalite,
  • dodať v správnom čase,
  • dodať na správne miesto,
  • dodať za odpovedajúcu cenu.

Nasledujúci obrázok znázorňuje jednotlivé kroky VSM. Ide o:

  • zakreslenie aktuálneho stavu,
  • návrh opatrení na zlepšenie,
  • zakreslenie budúceho stavu,
  • návrh opatrení na budúce zlepšenie,
  • zakreslenie ďalšieho budúceho stavu,

pričom sa cyklus opakuje nakoľko ide o trvalé zlepšovanie.
 

VSM_4

Systém zlepšení v rámci VSM

 

V rámci VSM sa aplikujú nasledovné základné princípy:

  • špecifikácia hodnoty z pohľadu zákazníka,
  • identifikácia hodnotového toku pre každú produktovú rodinu,
  • implementácia plynulého produktového toku,
  • aplikácia ťahového systému výroby,
  • neustále zlepšovanie smerujúce k dokonalosti.

Smerodajným údajom pri VSM sú väčšinou priebežná doba výroby a index pridanej hodnoty. Priebežná doba výroby predstavuje súčet všetkých časov (výrobných, logistických, administratívnych, skladovacích, plytvaní) od doručenia objednávky až po expedíciu zákazníkovi. Pohybuje sa v rozmedzí niekoľkých dní.

Index pridanej hodnoty (VA index) nám udáva, aký zlomok predstavuje čas z celkovej priebežnej doby, ktorý pridáva výrobku hodnotu. Väčšinou sa jedná o procesy, ktoré menia charakter produktu (tvar, vlastnosti) podľa požiadaviek zákazníka. VA index predstavuje v mnohých prípadoch hodnotu <1%.

Pri kreslení mapy je potrebné dodržiavať základné kroky:

  1. mapa musí byť jednoduchá
  2. mapa sa kreslí vždy len pre 1 produkt
  3. do mapy sa zaznamenáva tak materiálový ( spodná línia ) ako aj informačný tok ( vrchná línia )
  4. kreslí sa ceruzkou na papier
  5. pri kreslení sa využíva katalóg symbolov
  6. mapa obsahuje systém vstupných dát:
    • cyklové časy
    • % nepodarkov
    • časy pretypovaní
    • zmennosť
    • dostupný čas výroby
    • disponibilita strojov
    • počet pracovníkov
    • čas pridávajúci hodnotu
  7. mapa obsahuje systém výstupných dát:
    • priebežná doba výroby
    • index pridanej hodnoty

 

VSM_1

Ikony vo VSM

 

VSM krok za krokom:

  1. výber vhodného manažéra a stanovenie cieľov
  2. voľba tímu
  3. stanovenie procesu pre mapovanie
  4. zber dát a zakreslenie mapy súčasného stavu
  5. identifikácia plytvaní
  6. návrh opatrení na elimináciu plytvaní a zakreslenie mapy budúceho stavu
  7. vytvorenie akčného plánu pre implementáciu zlepšení
  8. vyhodnotenie prínosov

 

VSM_2

Príklad VSM